(by Benjamin West)


God created man in a perfect shape. But the first man and woman (Adam and Eve) were seduced by the serpent and chose to sin. Therefore they were expelled from paradise (see the picture). God promised that a 'new Eve' would crush the serpent.


God schiep de mens in een volmaakte gedaante. Maar de eerste man en vrouw (Adam en Eva) werden verleid door de slang en verkozen te zondigen.Daarom werden zij verjaagd uit het paradijs (zie het plaatje). God beloofde dat een nieuwe Eva de slang zou verpletteren.


Deus creavit hominem cum forma perfecta. Sed serpens seduxit virum primum et feminam primam (Adam et Eva), et ipsi voluerunt peccare. Ideo expulsi sunt ex paradiso (videte figuram). Deus promisit 'novam Evam' excidere serpentem.