(by Rembrandt van Rijn)


Jesus did many miracles, to support our feeble faith. He raised His friend Lazarus from death. See the picture. We shall live forever with Jesus, if only we choose to be His friends.


Jezus deed vele wonderen, om ons zwak geloof te ondersteunen. Hij wekte Zijn vriend Lazarus op uit de dood. Zie het plaatje. Wij zullen voor altijd bij Jezus leven, als we Zijn vriend maar willen zijn.


Jesus fecit multa miracula, ut supportet nobis infirmis fidem. Amicum Suum Lazarum ex morte suscitavit. Videte picturam. Et nos cum Jesui erimus in vita aeterna, dum velimus esse amici Sui.