(by Piero della Francesca)


Why should Jesus be baptised? As an example for us, and to start His public life. Saint John knew that he was not worthy to do it, and God sent His Blessing and His Spirit.


Waarom moest Jezus gedoopt worden? Als voorbeeld voor ons, en om zijn openbare leven te beginnen. Sint Johannes wist dat hij niet waardig was het te doen, en God zond Zijn Zegen en Zijn Geest.


Cur debuit Jesus esse baptizatus? Ad exemplum pro nobis, et ut incipiat vita Sua publica. Sanctus Joannes sciit se non esse dignum ut baptizet. Deus misit Benedictionem Suam et Spiritum Suum