CURSUS DIFFERENTIAALMEETKUNDE


10. OUDE DEELTENTAMENS


OPGAVE 88 : Gegeven is de kromme K met parametervoorstelling ((1/2)√3 sin(t) -(1/2)t, cos(t), (1/2)sin(t) + (1/2)√3).
a) Bereken de booglengtefunctie s(t) (beginpunt (0,1,0)) en de krommingsfunctie κ(t).
b) Bewijs dat de kromme een cirkelschroeflijn is door de matrix van een lineaire afbeelding (hier een zogenaamde 'draaispiegeling') te geven die K overvoert in de cirkelschroeflijn (cos(t), sin(t), t).


OPGAVE 89 : Bereken een vergelijking van de bol die in (1,1,1) maximaal contact maakt met de kromme (t, t4, t2) (hint: u hoeft booglengte, kromming en torsie niet te berekenen).


OPGAVE 90 :
a) Stel dat bij een kromme K1 een kromme K2 behoort zodat bij elk punt P1 op K1 een punt P2 op K2 behoort zó dat de binormaal van K1 behorende bij P1 door P2 gaat en ligt in het osculatievlak van K2 behorende bij P2.
Leid een differentiaalvergelijking af waaraan de krommingsfunctie κ(s) en de torsiefunctie τ(s) van K1 en de functie λ(s) die de afstand tussen P1 en P2 weergeeft moeten voldoen.
b) Leg uit hoe u te werk zou zijn gegaan indien in a) had gestaan "rectificerend vlak" in plaats van "osculatievlak". Werk zoveel mogelijk uit. Wat komt er als λ constant is?


OPGAVE 91 : Gegeven is de kromme K1 : x(t) = (3 sin(t), 4t, 3 cos(t)).
a) Geef een parametrisering van K1 naar booglengte s.
b) Geef voor elke s de vectoren t(s), n(s), b(s).
c) Geef een vergelijking van het vlak dat in x(t) maximaal contact maakt met K1. Uitwerken!
d) Geef een parametrisering van een kromme K2 die op dezelfde cylinder ligt als K1 en met K1 een paar krommen van Bertrand vormt.
e) Welke hoek maken de raaklijnen in corresponderende (partner-)punten op K1 en K2 met elkaar?


OPGAVE 92 : Gegeven is een kromme K1 met kromming κ(s) en torsie τ(s). Verder een getal α ∈ (0,π/2).
Stel dat men voor elke s een lijn in het rectificerend vlak 'te s' kan kiezen die een hoek α maakt met de raaklijn te s en zó dat deze lijnen binormalen zijn van een kromme K2. Wat weet u dan van K1?
Motiveer uw antwoord met berekeningen en beredeneringen. Bereken ook voor elke s de afstand tussen beide partnerpunten op K1 en K2.


uitwerkingen


HOME